Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Informació i comunicació » Competències TIC a Informació i Documentació
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • Add Bookmarklet

09551 - Competències TIC a Informació i Documentació, Febrer 2009


Competències TIC a Informació i Documentació

COMPETÈNCIES TIC A INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Professor:

Teresa Romeu Fontanillas

Forma part de:

Grau d'Informació i Documentació

Universitat Oberta de Catalunya

CC BY-SA de Wouter Verhelst a flickr

Descripció del curs

L'assignatura Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (CTIC), de 6 crèdits ECTS, que forma part del bloc de matèries de formació bàsica del Grau d'Informació i Documentació, i transversal de la universitat, té com a principal finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC "Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional". Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació.

L'assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte virtual en grup, sobre un tema vinculat a l'àmbit de la Informació i la Documentació, es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures al llarg del grau i que consolidareu en el treball/projecte final de carrera.

 

 

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Payà, E. B., Garcia, E. G. (2011, February 23). Competències TIC a Informació i Documentació. Retrieved October 01, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/informacio-i-comunicacio/competencies-tic-a-informacio-i-documentacio. Aquest treball està subjecte a llicència Creative Commons License. Creative Commons License